Życzenia świąteczne Biskupa Naczelnego
na Święta Zmartwychwstania Pańskiego 2011 roku

Kwiecień 2011

Niech będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament.

Nie bój się! Ja jestem Pierwszy i Ostatni, i Żyjący. Byłem umarły i oto jestem Żyjący na wieki wieków. Mam też klucze śmierci i krainy umarłych” (Ap 1,17-18).

Umiłowani w Chrystusie Bracia Biskupi, Kapłani i Diakoni, najmilsi Bracia i Siostry.

Święta Zmartwychwstania Pańskiego pozwalają wierzącym w Chrystusa głębiej rozważać tajemnice Jego śmierci i zmartwychwstania. Prawda wiary, że Pan Jezus „trzeciego dnia zmartwychwstał” stanowi fundament Dzieła Odkupienia, naszego zbawienia – „A jeśli Chrystus nie został wskrzeszony, daremne jest nasze głoszenie, daremna też jest wasza wiara” (I Kor 15,14). Święty Paweł w liście do Koryntian, nawiązując do starotestamentowej tradycji paschalnej, pisze, że chrześcijanie spożywają w Eucharystii Chrystusa, który „został zabity w ofierze jako nasza Pascha” (I Kor 5,7). Apostoł narodów wspomina też zwyczaj obecny w tradycji żydowskiej o usuwaniu starego kwasu, co powinno być zachętą do odwrócenia się od „złości i przewrotności”, a więc wszelkiej nieprawości. W Sakramencie Pokuty, dzięki łasce Chrystusa, zostajemy uwolnieni od kary za grzechy i jako odrodzeni możemy być uczestnikami „Przaśników szczerości i prawdy” (por. I Kor 5,8). To Chrystus Pan, który był ukrzyżowany za grzechy ludzkości, zmartwychwstał i jak to objawił św. Janowi, „jest Żyjącym na wieki wieków” (Ap 1,17). O Nim w liturgii świąt wielkanocnych mówimy: „Wódz żywota, choć umiera, źródło życia śmiercią Swoją Zmartwychwstały - nam otwiera”. Niech Jezus Chrystus umacnia naszą wiarę w Swoją obecność w Przenajświętszym Sakramencie i obdarzy łaską wytrwania w Dziele Wielkiego Miłosierdzia. Niech wspiera wszelkie wysiłki, które mają na celu zwyciężać to, co przeszkadza w duchowym rozwoju i wypełnianiu mariawickich powinności. Pamiętajmy na słowa Pana Jezusa skierowane do św. M. Franciszki: „Grzech otworzył piekło, grzech spustoszył ziemię, grzech zabił Boga - Człowieka” (DzWM). Zapytajmy swoich sumień, czy wobec Ofiary Syna Bożego na krzyżu, powinniśmy nadal grzeszyć? Dlatego unikajmy grzechu, zachowując czyste serca, aby były godnym przybytkiem dla eucharystycznego Baranka.

Życzę Braciom Biskupom, Kapłanom, Diakonom, Bożego błogosławieństwa na ten szczególny czas Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, abyśmy mogli godnie pełnić swoją służbę przed Ołtarzem Pańskim, z pożytkiem dla naszego Kościoła, a przede wszystkim dla chwały Bożej.

Niech Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, (J 1.29) wszystkim Braciom i Siostrom Mariawitom w Polsce i Francji, udzieli Swojej mocy w walce z grzechem i obdarzy zdrowiem oraz łaską wytrwania w dobrych postanowieniach.

Radość uroczystości wielkanocnych niech opromieni nasze serca i pozwoli z nadzieją patrzeć w przyszłość. Pamiętajmy, że z nami jest zawsze Zmartwychwstały, a więc Żyjący Chrystus, który jako Dobry Pasterz poprowadzi nas do coraz wyższej doskonałości życia chrześcijańskiego i wytrwania w Mariawityzmie.

Zmartwychwstał Pan prawdziwie, Alleluja!

Biskup Naczelny M. Ludwik Jabłoński