List Pasterski Biskupa Naczelnego z okazji
Jubileuszu 150-lecia narodzenia Świętej Marii Franciszki

Ukazał mi Pan Jezus Chwałę, jaką Mu oddają Święci w Niebie i rzekł: Chcę, aby na ziemi ludzie oddawali Mi taką Chwałę w Przenajświętszym Sakramencie, łącząc się ze Świętymi, aby ziemia stała się odbiciem Nieba (DzWM s. 91).

Niech będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament

Umiłowani w Panu Bracia Biskupi i Kapłani, Bracia Klerycy,
Najmilsi Bracia i Siostry!


W Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, 27 maja bieżącego roku, minie 150 lat, kiedy przyszła na świat Założycielka Mariawityzmu Feliksa Magdalena Kozłowska - Święta Maria Franciszka. Była córką Jakuba i Anny z Olszewskich. Mając zaledwie kilka miesięcy straciła ojca, który zginął w Powstaniu Styczniowym.

Święta Maria Franciszka urodziła się w Wielicznej koło Węgrowa i już od dzieciństwa przejawiała umiłowanie modlitwy. Usłyszała w duszy głos Chrystusa: „Ty będziesz wynagradzała Mi za przyjaciół” - czyli kapłanów. Bóg wybrał Ją do szczególnej misji w Kościele, której celem było duchowe odrodzenie. Pan Jezus objawił Jej Dzieło Wielkiego Miłosierdzia, jako ostatni ratunek dla ginącego w grzechach świata - cześć Przenajświętszego Sakramentu i wzywanie pomocy Maryi. Wydarzenie to miało miejsce w Płocku, 2 sierpnia 1893 roku, w dzień Matki Bożej Anielskiej. W tym dniu, z woli Pana Jezusa powstało Zgromadzenie Kapłanów Mariawitów Nieustającej Adoracji Ubłagania, którego Matką i Mistrzynią została Święta Maria Franciszka. Należy przypomnieć, że była Ona również Założycielką Zgromadzenia Sióstr Ubogich Świętej Klary, które później przyjęło nazwę Zgromadzenie Sióstr Mariawitek Nieustającej Adoracji Ubłagania.

Z perspektywy minionego czasu, można lepiej poznać duchowe piękno naszej Matki i cenić Jej genialny umysł. Wielkość Jej ducha i świętość, promieniowały nie tylko na osoby zakonne, z którymi pracowała i modliła się każdego dnia. Pod Jej urokiem, jako Mistrzyni życia duchowego, byli wszyscy, którzy mieli szczęście z Nią rozmawiać i słuchać Jej nauk. Były one zawsze głębokie, mające na celu zbawienie duszy i chwałę Bożą. Wszyscy mariawici, nie tylko w przeszłości, ale i obecnie, kochają swoją Świętą Matkę i otaczają Ją należną czcią. Przykład świętości Jej życia oraz bogactwo myśli i rad duchowych, powinny zawsze wskazywać nam właściwą drogę do zbawienia duszy i uwielbienia Eucharystycznego Pana.

Święta Maria Franciszka nieustannie zatroskana była o sprawy Boże i czuwała, aby Dzieło Miłosierdzia, które Bóg Jej objawił, mogło się umacniać i rozwijać. Jej pragnieniem było uwielbienie Baranka Bożego: „Jednego pragnę celu na ziemi, żeby wszyscy ludzie poznali i umiłowali Pana Jezusa Utajonego w Przenajświętszym Sakramencie Ołtarza, który jest nieustającą Ofiarą Błagalną za nasze grzechy i w Nim Samym zostali zjednoczeni, a nie w człowieku grzesznym, który jak cień przemija” (DzWM).

Bracia i Siostry! Zgodnie z ustaleniami Rady Kościoła, centralna uroczystość związana z Jubileuszem 150-lecia narodzenia Świętej Marii Franciszki, odbędzie się 26 maja w Płocku. Serdecznie zapraszam Braci Biskupów i Kapłanów oraz wszystkich wyznawców naszego Kościoła na wspólną modlitwę, abyśmy w Świątyni Miłosierdzia i Miłości mogli podziękować Panu Bogu, za tak wielką Świętą i prosić Ją pokornie o troskliwą pieczę nad wszystkimi mariawitami, dla których jest Matką.

Zdaję sobie sprawę, że nie wszyscy będą mogli przybyć z pielgrzymką do naszej Świątyni, dlatego proszę, o odprawienie we wszystkich parafiach, 27 maja Adoracji Przenajświętszego Sakramentu w intencji naszego Kościoła. Ufam, że z pomocą Najświętszej Maryi Panny i za przyczyną Świętej Marii Franciszki, miłosierny Pan, udzieli Kościołowi Starokatolickiemu Mariawitów, darów Ducha Świętego, tak bardzo potrzebnych do kontynuowania dziedzictwa duchowego, które przekazała nam Najdroższa Mateczka.

Proszę serdecznie wszystkich Was, Bracia i Siostry, o modlitwę również w czasie Oktawy Zesłania Ducha Świętego, abyśmy wspólnie, jako dzieci duchowe naszej Świętej Matki, mogli wypełnić mariawickie powołanie, dając świadectwo umiłowania Chrystusa, jak to czyniła Święta Maria Franciszka. Mam też nadzieję, że wielu spośród nas, chcąc godnie uczcić tę rocznicę, tak bliską sercu każdego mariawity, przypomni sobie treść Objawień, które otrzymała nasza Założycielka.

Z prośbą o modlitwę
Biskup Naczelny M. Ludwik Jabłoński