Życzenia wielkanocne Biskupa Naczelnego
na Święta Zmartwychwstanie Pańskiego 2012 roku

„Anioł zaś powiedział do kobiet: Nie bójcie się! Wiem, że szukacie ukrzyżowanego Jezusa. Nie ma Go tu, zmartwychwstał, tak jak zapowiedział” (Mt 28,5-6).

Niech będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament

Umiłowani w Chrystusie Panu Bracia Biskupi i Kapłani, Bracia Klerycy, Bracia i Siostry!

Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego jest dla chrześcijan najważniejszym świętem, umożliwiając radosne przeżywanie tajemnicy paschalnej Baranka Bożego, który przez śmierć i zmartwychwstanie wyprowadził nas z niewoli grzechów i uczynił dziećmi Bożymi. Cud zmartwychwstania pieczętuje Dzieło Odkupienia świata i potwierdza bóstwo Jezusa. Jedynie moc Boża mogła sprawić, że wypełniły się słowa wypowiedziane przez naszego Pana. „Oni wydadzą Go poganom na pośmiewisko, ubiczowanie i ukrzyżowanie, lecz On trzeciego dnia zmartwychwstanie” (Mt. 20,19). Zmartwychwstały Chrystus objawił się bojaźliwym apostołom, obdarzając ich pokojem, aby mogli zwiastować Jego ewangelię wszystkim narodom. Wiara w zmartwychwstanie Zbawiciela była i jest fundamentalną prawdą dla wszystkich chrześcijan „Jeśli Chrystus nie zmartwychwstał daremne jest nasze głoszenie, daremna też jest wasza wiara” (I Kor 15,14). Dla współczesnych wyznawców Chrystusa cud zmartwychwstania jest także podstawową prawdą wiary, dającą moc poznania Boga i zwyciężania zła, które uniemożliwia nam pełne z Nim zjednoczenie.

Najmilsi Bracia i Siostry. W maju 2012 roku będziemy dziękować Panu Bogu za wielki dar, jaki otrzymał świat, a szczególnie Kościół. 27 maja wypada 150 rocznica narodzenia Założycielki Mariawityzmu, Św. Marii Franciszki, która swoim życiem potwierdziła gotowość pełnienia woli Bożej i wskazała, że Bogu należy wiernie służyć. Zarówno w modlitwie, w pracy czy cierpieniu, była Ona zawsze posłuszna woli Bożej. Słusznie w jednej z pieśni o Mateczce śpiewamy „Od kolebki do mogiły wierną Bogu była, pokąd siły Jej starczyły nami przewodziła (…). Przez Nią dał Bóg miłosierdzie dla grzesznego świata i Najświętszej Matki pomoc na te trudne lata”. Tak jak „zmartwychwstały Jezus ukazał się najpierw Marii Magdalenie” (Mk 16,9), tak podobnie siostra zakonna Maria Franciszka otrzymała od Boga objawienie o miłosierdziu Bożym. Mam nadzieję, że ten Jubileusz, tak bliski sercu każdego mariawity, pozwoli odnowić siły duchowe, aby móc z jeszcze większą gorliwością wypełniać testament Mateczki, która powiedziała „Kochajcie Przenajświętszy Sakrament”. Złączeni w adoracji Utajonego Pana, zaprośmy Ducha Świętego, którego posyła nam zmartwychwstały Jezus, byśmy trwali w braterskiej jedności serca i ducha w umacnianiu Kościoła Starokatolickiego Mariawitów. Niech z łaską powołania do Mariawityzmu rozbudzi się w nas na nowo pragnienie miłowania Chrystusa, obecnego w Eucharystii, który jest źródłem miłosierdzia Bożego dla świata. „Wszystka ziemia niech Cię adoruje i błaga” (Ps 65). Niech Jezus Chrystus zagości w sercach Waszych, nie tylko w dniu Swego zmartwychwstania, abyście opromienieni radością i pokojem, mogli jeszcze wytrwalej Jemu służyć.

Życzę wam Bracia i Siostry, aby zmartwychwstały Pan towarzyszył wam w codziennych sprawach i oświecał drogi życia Swoim Słowem, a serca ożywiał łaską. Jednocząc się z wami w przeżywaniu tak radosnej i chwalebnej tajemnicy zmartwychwstania, jednocześnie zapewniam was, o serdecznej pamięci w modlitwie. Niech te święta wielkanocne odrodzą w nas zapał miłowania Dzieła Wielkiego Miłosierdzia, tak jak to czyniła Św. Maria Franciszka i pierwsi mariawici. Mam nadzieję, że łaska naszego Pana i nieustająca pomoc Maryi, a także wstawiennictwo naszej Założycielki, pozwolą nam w pełni zrealizować powołanie szerzenia czci Przenajświętszego Sakramentu. Niech Jezus Chrystus, Dobry Pasterz, obdarzy nas pokojem i mocą czynienia dobra.

Alleluja! Zmartwychwstał Pan prawdziwie.

Wasz sługa w Chrystusie
Biskup M. Ludwik Jabłoński

Wielkanoc 2012, przy Świątyni Miłosierdzia i Miłości w Płocku