List Pasterski Biskupa Naczelnego
na Święta Zmartwychwstania Pańskiego 2015 Roku

Niech będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament!

Syn Człowieczy musi być wydany w ręce grzeszników, ukrzyżowany,
a trzeciego dnia zmartwychwstanie
(Łk 24,7).


Umiłowani w Chrystusie Panu Bracia Biskupi i Kapłani,
Bracia Klerycy, Bracia i Siostry!


Święta Zmartwychwstania Pańskiego poprzedza Wielki Post, w czasie którego chrześcijanie przez liturgie nabożeństw przygotowują się do największej tajemnicy wiary. Śmierć zbawcza Chrystusa na krzyżu i Jego zmartwychwstanie, to fundamentalna prawda, którą każdy wyznawca przyjmuje i na niej buduje swoją przyszłość. W czasie czterdziestodniowego Postu, mieliśmy możliwość uczestniczenia w rekolekcjach wielkopostnych. Mogliśmy, dzięki łasce Bożej dokonać rachunku sumienia, a jednocześnie szukać drogi wyjścia z grzechu i marazmu duchowego. Miejmy nadzieję, że zdecydowana większość odnalazła sposób powrotu do Boga, a w ich życiu nastąpiło duchowe odrodzenie. Bóg przecież jest naszym Ojcem i pragnie dobra wszystkich dzieci, a grzesznikom, jeśli wyrażą skruchę i chęć poprawy, okazuje Swoje miłosierdzie.

Stwórca uczynił człowieka z miłości i umiłował miłością wieczną. Pragnie, abyśmy także po śmierci cieszyli się radością życia wiecznego. „Tak jak w Adamie wszyscy umierają, tak w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni” (I Kor 15,22). Jesteśmy więc zaproszeni do życia w wieczności z Tym, który jest Zmartwychwstaniem i Życiem. Święta wielkanocne zawierają w sobie wielki potencjał nadziei, która umożliwia każdemu grzesznikowi porzucenie zła i zwycięstwa nad grzechem, przez wyjście z niewoli szatana. Należy mieć ufność w Bogu, że możemy dzięki Jego wspomożeniu, z doliny ciemności przejść do poranka życia. Pan może sprawić, że zmartwychwstaniemy z grzechów i obdarzeni Jego łaską, będziemy pełnić wolę Bożą. „Tak więc świętujmy używając nie starego kwasu, nie kwasu zła, i zepsucia, ale przaśników szczerości i prawdy” (I Kor 5,8). Niech apostolska zachęta zmobilizuje do usunięcia z naszego życia wszystkiego, co oddala nas od Boga oraz rani drugiego człowieka i nie przynosi zbawiennego pożytku.

Bracia i Siostry. Wierzymy, że Pan Jezus powtórnie przyjdzie na świat, aby sądzić żywych i umarłych, których ożywi na Sąd Ostateczny. „On jest ustanowiony przez Boga sędzią żywych i umarłych” (Dz Ap 10,42). Nadzieję powtórnego przyjścia naszego Pana, przekazuje święty Jan Apostoł w ostatnich słowach Apokalipsy. „Przyjdź, Panie Jezu” (Ap 22,20). Obserwując bieg wydarzeń współczesnego świata, możemy stwierdzić, że jest to czas wielkiej próby wiary. Widząc różne zagrożenia i zgorszenia, powinniśmy stawiać czoło przeciwnościom, wykazując hart ducha i żywą wiarę w Boga. Tylko zmartwychwstały Jezus jest jedynym ratunkiem dla ginącego w grzechach świata, który w Objawieniach św. Marii Franciszki, ofiarował Swoje wielkie Miłosierdzie, we czci dla Przenajświętszego Sakramentu i pomocy Maryi.

On jest Drogą, która prowadzi ludzkość do Ojca, jest Prawdą, która wyzwala z niewoli grzechu i Życiem, które ofiarował na krzyżu, zapewniając wierzącym w Niego życie wieczne. Jakże pełne nadziei i duchowego pokrzepienia są słowa psalmisty, który poucza, że łączność z Bogiem, pozwala cieszyć się Jego łaskawością. „Tym, którzy szukają Pana nie brak żadnego dobra” (Ps 34,11). W żarliwej modlitwie, należy prosić Boga o łaskę wytrwania w postanowieniu, że tylko Bóg wytycza właściwą drogę, która uszczęśliwia ludzi i prowadzi do zbawienia. Zbawiciel jest dla nas najwyższym Dobrem, drogocenną perłą i celem ostatecznym. Powinniśmy tak przeżywać tajemnice naszego życia, aby po śmierci móc cieszyć się oglądaniem Boga w niebie. Niech będzie ono zawsze opromienione łaską naszego Pana, nieustającą pomocą Maryi oraz wstawiennictwem świętej Marii Franciszki, a wtedy znajdziemy upodobanie u Boga, który jest nie tylko sprawiedliwy, ale bogaty w Miłosierdzie.

Z okazji świąt Zmartwychwstania Pańskiego, pragnę przekazać Duchowieństwu oraz wszystkim wiernym naszego Kościoła w kraju i poza granicami, najlepsze życzenia. Niech Chrystus Pan, który pokonał śmierć i szatana, będzie dla nas zachętą do zwyciężania wszelkich pokus szatańskich oraz wytrwałości w codziennym dźwiganiu krzyża. Tylko łaska Zmartwychwstałego Chrystusa może sprawić, że tak jak uczniowie w Emaus i my także z wielką radością będziemy przeżywać obecność Chrystusa w Eucharystii. Życzę wszystkim Braciom i Siostrom zdrowych, radosnych i spokojnych świąt.

Pamiętajmy w modlitwie też o tych chrześcijanach, którzy z powodu wojen, nie mogą radośnie przeżywać świąt wielkanocnych. Dziękujmy Bogu, że żyjemy w wolnej Ojczyźnie, ale jednocześnie módlmy się o pokój w Europie, który obecnie jest zagrożony.

Niech moc i radość Zmartwychwstania Pańskiego, przenikną nasze serca i codzienne życie pragnieniem oddawania chwały Bogu, jak zachęcają nas słowa pieśni:

Tego dnia wielkanocnego,
chwal każdy Syna Bożego.
Świętą Trójcę wyznawajmy,
Bogu cześć i chwałę dajmy.


Biskup Naczelny
M. Ludwik Jabłoński