"TEOLOGIA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO"

Teologia Miłosierdzia BożegoW grudniu 2003 r. ukazała się kolejna pozycja książkowa wydana przez Kościół Starokatolicki Mariawitów, zatytułowana"Teologia Miłosierdzia Bożego" . Jest ona pokłosiem trzech ekumenicznych sympozjów teologicznych zorganizowanych przez Kościół Starokatolicki Mariawitów w latach 1991, 1992 i 1994 dla uczczenia 100. rocznicy Objawienia Dzieła Wielkiego Miłosierdzia Bożego.

W publikacji zamieszczone zostały wszystkie referaty wygłoszone podczas tych sympozjów oraz interesujące fragmenty z dyskusji. Prelegenci i uczestnicy reprezentowali trzy główne kierunki w chrześcijaństwie: katolicyzm, prawosławie i protestantyzm. Do przygotowania referatów organizatorzy zaprosili kompetentnych teologów (wielu z bogatym naukowym dorobkiem) z Kościołów: rzymskokatolickiego, ewangelicko-augsburskiego, ewangelicko-reformowanego, prawosławnego oraz starokatolickiego mariawitów.

Tematyka sympozjów ogniskowała się wokół zagadnienia Bożego Miłosierdzia - sposobu postrzegania go w poszczególnych wyznaniach chrześcijańskich oraz jego znaczenia dla współczesnego człowieka.

Podczas pierwszego sympozjum na temat: "Teologia Miłosierdzia Bożego w Kościołach Chrześcijańskich" mówiono m.in. o koncepcji Miłosierdzia Bożego w tekstach liturgii prawosławnej, rozwoju kultu Miłosierdzia Bożego w Kościele rzymskokatolickim, usprawiedliwieniu z łaski w nauce Lutra i w obecnej teologii protestanckiej oraz o predestynacji w nauce Kalwina i współczesnej doktrynie Kościoła Ewangelicko-Reformowanego.

Na drugim sympozjum, którego temat brzmiał "Objawienia Miłosierdzia Bożego w Kościołach Chrześcijański", prelegenci przedstawili treść objawień, jakie otrzymały: św. Maria Franciszka Kozłowska i s. Faustyna Kowalska oraz zajęli się porównaniem różnych objawień dotyczących Miłosierdzia Bożego.

Trzecie sympozjum w całości poświęcone było objawieniu Dzieła Miłosierdzia Bożego, które 2 sierpnia 1893 roku otrzymała św. M. Franciszka Kozłowska. Prelegenci przedstawili postać i dzieło św. Marii Franciszki, znaczenie i treść otrzymanych przez nią objawień, percepcję tych objawień na przełomie XIX i XX wieku w Polsce i na świecie. Zastanawiano się także, czym te objawienia mogą być dla współczesnego świata.

We wstępie do książki "Teologia Miłosierdzia Bożego" bp M. Włodzimierz Jaworski, Biskup Naczelny Kościoła Starokatolickiego Mariawitów napisał m.in. "Mając na uwadze zbliżającą się 100. rocznicę powstania Kościoła Starokatolickiego Mariawitów (1906) wydajemy tę książkę, z nadzieją że skłoni ona Czytelników do zgłębiania istoty Dzieła Miłosierdzia".

Dla wszystkich, którzy pragną pogłębić swoją wiedzę na temat Miłosierdzia Bożego, książka ta, zawierającą zbiór kompetentnych wypowiedzi teologów z różnych denominacji chrześcijańskich, stanowić będzie niewątpliwie bardzo wartościową pozycję. Należy podkreślić także bardzo staranną stronę edytorską. Układ książki pozwala Czytelnikowi na swobodne poruszanie się w zgromadzonym materialne i łatwe odszukiwanie interesującego go fragmentu.

"Teologia Miłosierdzia Bożego" dostępna jest w Kancelarii Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Płocku w cenie 20 zł.
(ab, "Mariawita" 10-12/2003)

"Teologia Miłosierdzia Bożego - Materiały z sympozjów ekumenicznych w Łodzi w latach 1991, 1992 i 1994", format A-5, str. 272, twarda oprawa.